1. Wstęp – kto jest właścicielem sklepu i gdzie jest prowadzona działalność?

Internetowy sklep „wypaleni.com.pl” prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową oferowanych towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat produktów zamieszczone są na stronie internetowej https://www.wypaleni.com.pl

Sklep wypaleni.com.pl jest własnością firmy:

WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk
ul. Rydlówka 20B
30-347 Kraków
NIP: 6852203493
tel. 530957567

biuro@wypaleni.com.pl

2. Strony transakcji:

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca.
Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest firma WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk .

3. Dane osobowe:

Dokonując rejestracji w sklepie www.wypaleni.com.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem konta w naszym sklepie.

4. Produkty:

Pomimo iż w trosce o najwyższą wierność informacji nt. dostępności produktu, strona aktualizowana jest kilka razy dziennie. To z powodu naturalnej rotacji towaru może zdarzyć się, iż dany produkt w chwili zamówienia okaże się niedostępny. W takim przypadku, klient w możliwie najszybszym terminie informowany jest o jego braku i ewentualnym terminie kolejnej dostawy. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów po ich ponownym wprowadzeniu do oferty WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

W przypadku wykrycia niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Kupującego.
W przypadku dokonania uprzedniej zapłaty za zamówienie przez Kupującego i nie wyrażenie przez niego chęci częściowej realizacji zamówienia, Sklep zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Ceny:

Ceny towarów oferowanych na stronie sklepu są cenami brutto. Jesteśmy płatnikami podatku VAT, na życzenie Klienta wystawiamy stosowną fakturę.

Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie produktu do Klienta.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie.

Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu wypaleni.com.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania jego zapasów magazynowych.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Składanie i realizacja zamówień:

Zamówienia przyjmowane są przez sklep internetowy wypaleni.com.pl po zarejestrowaniu indywidualnego konta klienta w bazie sklepu.

Sklep w niektórych przypadkach może poprosić Klienta o potwierdzenie złożenia zamówienia. Zamówienia, których potwierdzenia nie uda się uzyskać w ciągu 5 dni roboczych nie będą realizowane.

Sklep zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień budzących uzasadnione wątpliwości.

Klient składając Zamówienie oraz korzystając ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest postępować w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Sklepu Internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.

7. Płatności:

Ponieważ Firma jest płatnikiem podatku VAT, WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk wystawia na wszystkie sprzedane towary paragony fiskalne lub faktury VAT.

Warunkiem otrzymania na zamawiane produkty faktury jest zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia ( wypełnienie pola nazwa firmy i wpisaniu numeru NIP, podczas rejestracji w sklepie) . W przypadku gdy Klient nie wyrazi chęci otrzymania faktury, do przesyłki zostanie załączony paragon fiskalny.

Forma płatności powinna być określona przez klienta podczas składania zamówienia.

Płatności za zamówiony towar można dokonać na jeden z trzech sposobów:

Płatnością pobraniową – płatne gotówką kurierowi przy dostarczeniu towaru.
Płatnością elektroniczną – Karta kredytowa lub e-płatności z panelu przelewy24.pl
Płatnością przelewową – przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto firmy.
WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk
ul. Rydlówka 20B
30-347 Kraków
Nr Rachunku Bankowego PEKAO:
52 1240 4719 1111 0010 9319 5718

W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (Płatności elektroniczne, Przelew bankowy), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu, w przypadku braku płatności, zamówienie zostanie anulowane.

8. Dostawa i odbiór towaru:

Sposób dostawy i forma płatności za koszty transportu powinny być określone przez klienta podczas składania zamówienia.
Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych, o ile w trakcie realizacji w kontakcie z Klientem nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy.
W przypadku okoliczności mogących spowodować zmianę terminu dostarczenia przesyłki, Sklep zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie klienta. Jeżeli klient zamówi towar niedostępny na stanie magazynowym, wówczas realizacja jego zamówienia nastąpi po uprzednim uzupełnieniu stanów magazynowych.

Przesyłki dostarczane są do klientów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki, niezależnie od formy płatności za zamówienie, jest stały i wynosi 20 zł dla przesyłek dostarczanych w dni robocze (pn – pt) na terenie Polski. Opłata ta obowiązuje dla przesyłek mieszczących się w ramach określonych przez przewoźnika wymiarów i masy 31 kg.

Koszt transportu zamówionego towaru ponosi Kupujący.

Koszty przesyłki paczek ponadwymiarowych każdorazowo zostaną ustalone indywidualnie z Klientem.

Koszty przesyłki paczek których adresat znajduje się poza granicami Polski, każdorazowo zostaną ustalone indywidualnie z Klientem.

Wszystkie przesyłki dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone od szkód powstałych w czasie transportu. Jeśli w momencie odbierania przesyłki jej stan fizyczny budzi wątpliwości, opakowanie lub sam towar jest uszkodzony, lub nosi oznaki ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić jej przyjęcia i w jeszcze w obecności kuriera sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki a następnie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu. Jeśli towar w imieniu zamawiającego odbiera wskazana przez niego osoba trzecia, Zamawiający powinien poinformować ją o warunkach odbioru przesyłki.

9. Zwroty, reklamacje i serwis:

Jesteśmy przekonani o najwyższej jakości oferowanych przez nas produktów, ponieważ w większości oferowanych produktów sami je produkujemy. Jednak w trosce o pełną satysfakcję z zakupów w naszym sklepie, oferujemy pełną pomoc w przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru, pojawienia się konieczności zapewnienia serwisu lub zgłoszenia reklamacji.

9.1. Odstąpienie od umowy przy zakupie poza lokalem przedsiębiorstwa:

Nabywca może w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy przesłanie oświadczenia według poniższego wzoru przed jego upływem:
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia [numer] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
a) świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nabywca powinien zwrócić produkt w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
W przypadku, gdy zwracany towar będzie nosił ślady użycia przekraczający zakres zwykłego zarządu określony w ust.3, Nabywca zobowiązany będzie do naprawienia wynikłej stąd szkody na zasadach ogólnych.
Do odsyłanego towaru proszę dołączyć paragon lub fakturę. Nie dołączenie paragonu lub faktury nie ma wpływu na realizację uprawnień związanych z odstąpieniem od umowy.
Koszt przesłania zwracanego towaru ponosi Nabywca. Sprzedający zobowiązuje się do zwrócenia kosztów odesłania towaru przez nabywcę w kwocie najniższej dostępnej w cenniku Poczty Polskiej S.A. dla tego typu przesyłki.
Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych „za pobraniem”.

9.2. Reklamacje:

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
pisemnie na adres: ul. Rydlówka 20B, 30-347 Kraków
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wypaleni.com.pl
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
Postanowienia końcowe

Dane Nabywcy otrzymane w celu realizacji zamówienia przechowywane są z uwzględnieniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa, wymaganych przez Prawo Polskie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. /Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r./ o ochronie danych osobowych.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.wypaleni.com.pl oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Nabywcę oraz zobowiązuje Nabywcę do przestrzegania zawartych w nim zasad.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta( Dz.U. 2014, poz. 827). Zastrzegamy sobie prawo do możliwości fotografowania wykonanych przez nas produktów według wytycznych klienta. Oferta przedstawiona na tej stronie nie odzwierciedla stanów magazynowych, gdyż prowadzimy sprzedaż również w innych serwisach.


POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących jednocześnie konsumentami.
2. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami (Kontrahenci) Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Klient niebędący jednocześnie konsumentem (Kontrahent) zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.
5. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
6. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
8. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.
9. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.wypaleni.com.pl oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Nabywcę oraz zobowiązuje Nabywcę do przestrzegania zawartych w nim zasad.
10.Wszystkie zdjęcia, wzory i opisy są objęte prawami autorskimi. Powielanie, publikowanie i udostępnianie bez naszej zgody jest zabronione!

Przetwarzanie danych osobowych/ RODO

Sprzedawca tj.:

WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk
ul. Rydlówka 20B
30-347 Kraków
NIP: 6852203493

Jest Administratorem danych osobowych Nabywcy.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy, Nabywca może się kontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:

za pośrednictwem poczty e-mail biuro@wypaleni.com.pl
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny:
WYPALENI grawerowanie laserowe
Robert Huk
ul. Rydlówka 20B
30-347 Kraków.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Nabywcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej “RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Nabywcy jest niezbędne do wykonania umowy, której Nabywca jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży. W przypadku, gdy dokonując zakupu u Sprzedawcy Nabywca wyraził zgodę na przesyłanie do niego treści marketingowych Sprzedawca będzie także przetwarzał dane osobowe Nabywcy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. na podstawie zgody Nabywcy na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Nabywcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych, ale bez podania tych danych Sprzedawca nie będzie miał możliwości informowania Nabywcy o świadczonych usługach i towarach.

Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Nabywcy do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Nabywca zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie zgody Nabywcy będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Nabywca skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Nabywcy tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług przewozowych, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Nabywcy będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy z zachowaniem pełnej poufności danych.
Sprzedawca powołuje inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail.

Nabywcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do danych osobowych Nabywcy,
prawo żądania sprostowania danych osobowych Nabywcy,
prawo żądania usunięcia danych osobowych Nabywcy,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Nabywcy,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Nabywcy ze względu na szczególną sytuację Nabywcy – w przypadkach, kiedy Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Nabywcy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, prawo do przenoszenia danych osobowych Nabywcy, tj. prawo otrzymania od Sprzedawcy danych osobowych Nabywcy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Nabywca może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Sprzedawca przesłał te dane Nabywcy do innego administratora. Jednakże Sprzedawca zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Nabywcy tylko do tych danych, które Sprzedawca przetwarza na podstawie umowy z Nabywcą lub na podstawie zgody Nabywcy.
Aby skorzystać z powyższych praw, Nabywca może kontaktować się ze Sprzedawcą W zakresie, w jakim dane osobowe Nabywcy są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w celach marketingowych) – Nabywca ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Nabywcy przed jej wycofaniem. Zgodę Nabywca może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy.

Nabywcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu rozwijania i optymalizacji oferty sklepu oraz w celach statystycznych i reklamowych ruch Nabywcy na stronach sklepu jest monitorowany. Zapisywane są w tym celu dane w postaci m.in. plików cookies (ciasteczek), które nie służą do przetwarzania danych osobowych. Są to np. informacje o używanej przeglądarce internetowej, rozdzielczości ekranu, odwiedzanych stronach w sklepie, wybieranych produktach, stronach z których Nabywca trafia do sklepu itp. Dane te są anonimowe i wykorzystywane są przez Google Analytics (statystyki), Google Adwords (reklama), Facebook (reklama). Również system Google DoubleClick wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celu wyświetlania reklam dobieranych na podstawie zainteresowań. W każdej chwili możesz zrezygnować z tego pliku cookie Google na stronie Menedżera preferencji reklam. Nabywca może zrezygnować z Google Analytics instalując blokujący go dodatek do przeglądarki. Nabywca może również całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania cookies w ustawieniach swojej przeglądarki jednak korzystanie z naszego sklepu z wyłączonymi cookies będzie technicznie ograniczone.

Zamówienia zgodne RODO:

Składając zamówienie, Klient musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres rozliczeniowy, nip, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobro-wolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane firmie WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej spółki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez webd.pl.
Jeżeli Klient posiada konto użytkownika, to zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta.
Każde zamówienie dokumentowane jest paragonem lub fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem sys-temu mFaktura.
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane przez firmę WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk w celach statystycznych. Firma WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Klient nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy może jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez firmę WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk swoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia swoich danych z bazy firmy WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk .
W stosunku do danych o zamówieniach Klientowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy zgodne z RODO:

Jeżeli Klient składa reklamację lub odstępuje od umowy, to przekazuje firmie WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.
Dane przekazane firma WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy Klient nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Klient może jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez firmę WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk swoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia ich z bazy firmy WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk .

Kontakt e-mailowy zgodny z RODO:
Kontaktując się z firmą WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny Klient przekazuje firma WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe.


Reklamacje:
Dane Klienta są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Klientem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Klienta wynikające z zainicjowania z firmą WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji kore-spondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i firma WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Klient ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z firma WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk prowadził (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy firmy WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk , np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Klienta.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP Klienta, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez firmę WYPALENI grawerowanie laserowe Robert Huk w celu identyfikacji Klienta.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.